No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์


    ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

    บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มาสมัคร จำนวน 1 ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 1 ราย คือ  นางกัลยรัตน์   จันตา
    
    ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการ สอบคัดเลือก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ และโปรดจัดเตรียมแผนงานซึ่งแสดงถึงแนวทางในการพัฒนางานเป็น Power Point เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ดังมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาท้ายนี้

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก.pdf  

[update: 2018-11-14 06:48:26][View : 242]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook