No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

 

         ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก และหรือปริญญาโท สาขากิจกรรมบำบัด โดยต้องได้รับปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด และได้รับอนุมัติปริญญาเอกหรือปริญญาโทจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอกอัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000.- บาท วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,000.- บาท นั้น


         บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มาสมัครเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 5 ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

         1. นางช่อผกา หลงละเลิง
         2. นายศิริราช บุญฉัตรกุล
         3. นางสาวพัชญ์พิไล ไชยวงศ์
         4. นางสาวชลันดา เดชะ
         5. นางสาวพลอยพิมพ์ พุทธปวน

         ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการ สอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมภาควิชากิจกรรมบำบัด ชั้น 10 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf  

[update: 2018-10-12 04:07:17][View : 444]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook