No Image

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ

ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบไม่ต่ำว่านี้ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S413014 สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมาทำการสอบคัดเลือก จำนวน 24 ราย และมาทำการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 17 ราย ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 4 ราย ตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ 1 นายณัฐพงษ์ มังกร

ลำดับที่ 2 นายณัฐพงษ์ ติ๊บตา

ลำดับที่ 3 นายสุพจน์ อุ่นแก้ว

ลำดับที่ 4 นายศิลา โชติกุลธนชัย

จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf  

[update: ][View : 237]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook