No Image

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี (สังกัด งานการเงินการคลังและพัสดุ) ตำแหน่งเลขที่ S4131085

ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี  อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4131085 สังกัด งานการเงินการคลังและพัสดุ สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

                   บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 17 ราย  มาทำการสอบคัดเลือก จำนวน 12 ราย ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านการทดสอบข้อเขียน จำนวน 6 ราย เรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ ดังนี้.-
                   1. นางสาวดารุณี                 ปัจเวก
                   2. นางสาวชนกนันท์             จี๋จอมเมือง
                   3. นายเอกรัฐ                     มัสนิท
                   4. นางสาวรำไพพรรณ           ญาณะ
                   5. นางสาววรลักซ์                มหาพรประเสริฐ
                   6. นางสาววาสนา                เจริญทรัพย์
         

จึงให้ผู้มีรายชื่อที่สอบผ่านข้อเขียนข้างต้น ไปดำเนินการดังนี้

    ไปทำการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ทดสอบจะต้องจ่ายค่าทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ในวันทดสอบ ในอัตราคนละ 170.- บาท ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โปรดติดต่อประสานงานกับ คุณรมย์นลิน   ไชยเศรษฐ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ โทร. 053-935072 ก่อนไปทำการทดสอบ และ
    ให้มาทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน คณะเทคนิคการแพทย์ชั้น 2 อาคาร 7 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ  ณ  วันที่  2 ตุลาคม 2561
 

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน.pdf  

[update: 2018-10-03 07:29:20][View : 173]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook