No Image

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์และการสื่อความหมาย เลขที่ตำแหน่ง E130077


           ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์และการสื่อความหมาย อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E130077 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด นั้น

บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 2 ราย มาทำการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือก 2 ราย ดังนี้

ลำดับที่ 1 นางสาวพิมพกานต์   หาญป่า

ลำดับที่ 2 นางสาวอารดา        ชัยมงคล


          จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก.pdf  

[update: 2018-10-03 07:13:45][View : 152]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook