No Image

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E130071

ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561  เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก และปริญญาโท สาขากิจกรรมบำบัด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับปริญญาตรี สาขาวิชากิจกรรมบำบัด และได้รับอนุมัติปริญญาเอกจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ตำแหน่งเลขที่ E130071 อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000.- บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้ว ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่  

ลำดับที่ 1 นางสาวิตรี  ชารุนันทกร

จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ  ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่  28 กันยายน 2561  หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก.pdf  

[update: 2018-09-27 07:31:39][View : 304]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook