No Image

กิจกรรมอวยพรวันเกิด (Happy Birthday) ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนกันยายน ประจำปี 2561

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิด (Happy Birthday) ภายใต้โครงการเทคนิคการแพทย์สร้างสุขแก่บุคลากร ประจำปี 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยส่งมอบของขวัญเป็นแก้วที่ระลึก ให้แก่ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน 2561 จำนวน 25 ท่าน และมีผู้โชคดี จำนวน 3 ท่าน ที่ได้รับมอบเงินรางวัลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้
รางวัลที่ 1 จำนวน 500 บาท ได้แก่ นางชินรัตน์ จุมเกตุ ภาควิชากายภาพบำบัด
รางวัลที่ 2 จำนวน 300 บาท ได้แก่ อาจารย์ ดร.กันยามาส ชูชีพ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
รางวัลที่ 3 จำนวน 200 บาท ได้แก่ นางสาวกาญจนาวรรณ์ มีศรี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

[update: 2018-09-11 03:04:10][View : 225]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook