No Image

ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน (A systematic review and meta-analysis) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 

[update: 2018-07-09 09:30:41][View : 134]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook