No Image

โครงการสัมมนาสำนักงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561 เรื่อง “Team Building : สร้างองค์กรให้เป็นทีมและมีสุข”

สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการสัมมนาสำนักงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561 เรื่อง “Team Building : สร้างองค์กรให้เป็นทีมและมีสุข” เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และการทำงานอย่างมีความสุข เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในองค์กร วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ มนต์เมือง รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่

[update: 2018-07-09 08:04:19][View : 99]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook