No Image

บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ในงาน "การพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น"

คุณสุดใจ ปาวิชัย บุคลากรแขนงจุลชีววิทยาคลินิก ผู้มีความรู้ความเชียวชาญในภาษาล้านนา ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ที่สอนภาษาล้านนาแก่ผู้สนใจที่วัดพระสิงห์วรวิหาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในงานการสัมมนาเชิงวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น" ตามโครงการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเมืองเจียงใหม่ โดยมี นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิด ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561

[update: 2018-09-20 03:18:50][View : 233]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook