No Image

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ)

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

                  

                   ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 22 มิถุนายน 2561 นั้น บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ โดย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ได้พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (หลักสูตรปกติ) ตามวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา_ปีการศึกษา2561-1(รอบที่2).pdf  

[update: ][View : 545]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook