No Image

การสัมมนาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เพื่อจัดทำ SWOT แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตภายใต้มาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นจากองค์ภายนอก เพื่อให้เกิดการจัดการในด้านต่างๆ และนำมาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาควิชาฯ ในปี 2561 โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมกีฬา “ม่วนงันสันเล้า หมู่เฮา MT” เพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีร่วมกัน ณ สวนสวรรค์ รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561

[update: 2018-06-12 05:07:35][View : 212]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook