No Image

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ผู้ปกครองหอพัก) ตำแหน่งเลขที่ S413188

                   ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ผู้ปกครองหอพัก) คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ พณิชยกรรม หรือคุณวุฒิที่ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,570.- บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S413188 สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

                   บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 8 ราย ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 8 ราย มาทำการสอบคัดเลือก จำนวน 7 ราย ปรากฏว่า มีผู้สอบผ่านการทดสอบข้อเขียน จำนวน 4 ราย เรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ ดังนี้.-
             1. นายสิริพงศ์ พิณโนเอก
             2. นางสาวศุทธภา พุฒิไตร
             3. นางสาวเนตรชนก แดงชาติ
             4. นางสาวสิริภา เกียรติศิริอนันต์

จึงให้ผู้มีรายชื่อที่สอบผ่านข้อเขียนข้างต้น ไปดำเนินการดังนี้

  1. ไปทำการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ทดสอบจะต้องจ่ายค่าทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ในวันทดสอบ ในอัตราคนละ 170.- บาท ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 โปรดติดต่อประสานงานกับ คุณอรพิน จอมปิ่นทอง งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ โทร. 053-935072 ก่อนไปทำการทดสอบ และ
  2. ให้มาทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน คณะเทคนิคการแพทย์ชั้น 2 อาคาร 7 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ  ณ  วันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ. 2561

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตน.เจ้าหน้าที่สำนักงาน.pdf   ขั้นตอนการเข้ารับการการทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา.pdf  

[update: 2018-06-05 10:07:42][View : 210]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook