No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สำนักงาน) เลขที่ตำแหน่ง S413188 อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,570.-

               ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ผู้ปกครองหอพัก) คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ พณิชยกรรม หรือคุณวุฒิที่ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,570.- บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S413188 สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

               บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว มีผู้สมัครจำนวน 8 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน 8 คน คณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้.-

                1. นางสาวภรณ์ทิพย์ แว่นแจ้ง
                2. นางสาวพิงค์นภา ลุงจา
                3. นางสาวสิริชาดา ขันธนา
                4. นายสิริพงศ์ พิณโนเอก
                5. นางสาวศุทธภา พุฒิไตร
                6. นางสาวเนตรชนก แดงชาติ
                7. นางสาวกรรณิดา สุกันทา
                8. นางสาวสิริภา เกียรติศิริอนันต์


               ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการ สอบข้อเขียนและปฏิบัติ  ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ประชุมสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2 อาคารเรียน และปฏิบัติการ 7 ชั้น และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 3 อาคารเรียน และปฏิบัติการ 7 ชั้น รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาท้ายนี้

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สำนักงาน).pdf  

[update: 2018-05-11 07:49:20][View : 348]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook