No Image

ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ที่มีคะแนนรวมวิชาสูงสุด ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง รอบที่ 2

ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ที่มีคะแนนรวมวิชาสูงสุด

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง รอบที่ 2

 

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะฯ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์  โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีคะแนนรวมสูงในการสอบคัดเลือกฯ รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ สูงสุด 5 อันดับแรก เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2563)  สาขาวิชละ 5 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ต่อคนต่อปีการศึกษา รวมทั้งหมด 20 ทุน โดยจะมอบทุนให้แก่นักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เพิ่มเติม : ประกาศคณะ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ที่มีคะแนนรวมวิชาสูงสุด.PDF  

[update: 2018-04-18 07:33:21][View : 770]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook