No Image

ภาควิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมทุกวัยสู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง" ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

[update: 2018-04-11 01:52:36][View : 166]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook