No Image

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายทางวิชาการ และการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร ในโอกาสมาพบปะเยี่ยมเยือนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมหารือแนวทางการรับนักศึกษา การปฏิรูปหลักสูตร และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ 12 ชั้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. 

[update: ][View : 179]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook