No Image

อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับรางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ประจำปี 2560 พร้อมเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ (ครุฑทองคำ) ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ เป็นผู้ที่แสดงออกให้เห็นถึงการครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ นอกจากนี้เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและออกแบบการประดิษฐ์นวัตกรรมแผ่นประคบร้อนเพื่อการรักษา ซึ่งได้รับการจดขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการศึกษาวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

[update: 2018-07-03 13:11:16][View : 490]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook