No Image

การอบรมหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสร้างภาพระบบดิจิตอล ประจำปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสร้างภาพระบบดิจิตอล ประจำปี 2561 เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 29 มิถุนายน 2561 จัดโดย โดยภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์จากโรงพยาบาลและศูนย์ความเชี่ยวชาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาบุคลากรทางรังสีการแพทย์ ให้มีองค์ความรู้ด้านการสร้างภาพทางรังสีวินิจฉัยในระบบดิจิตอล ทั้งในแง่หลักการ การปรับค่าพารามิเตอร์ และเครื่องมือการสร้างภาพระบบดิจิตอล และการวัดรังสี ณ ภาควิชารังสีเทนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

[update: 2018-03-05 08:44:57][View : 316]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook