No Image

การสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ภาควิชากิจกรรมบำบัด จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในหัวข้อ “การใช้สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริวัตร เขื่อนแก้ว นักวิจัยอิสระ (ผู้พัฒนาโปรแกรม Thai Analysis Research Program: TARP ภายใต้การสนับสนุนจาก STEP อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ณ ห้องประชุมภาควิชากิจกรรมบำบัด ชั้น 10 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.

[update: 2018-02-28 07:20:57][View : 360]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook