No Image

ผลการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท นั้น

 

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้ว จากผู้สมัคร จำนวน 6 คน มาทำการคัดเลือก จำนวน 6 คน ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน ดังนี้  

 

ลำดับที่ 1 นางสาวฐาปนี ปะนันแปง

ลำดับที่ 2 นางสาวพลอยพิมพ์ พุทธปวน

 

จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับถัดไปรายงานตัวแทน

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก.pdf  

[update: 2018-03-21 08:37:31][View : 1690]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook