No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับทุน AUN-ACTS Program และ AIMS Program

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นางสาวชฎาพร ไทยเที่ยง รหัสนักศึกษา 591110200 ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ AUN-ACTS Program เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐุปกรน์ เดชสุภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ นายธีระธาดา จีนจะโปะ รหัสนักศึกษา 591110300 ได้รับทุนสกอ. ในโครงการ AIMS Program เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ University of Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

[update: 2018-09-20 03:10:58][View : 264]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook