No Image

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์

                    ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง  พนักงานปฏิบัติงาน คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ และต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4131087 สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ นั้น

                   บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 28 ราย ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 22 ราย มาทำการสอบคัดเลือก จำนวน 17 ราย ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านการทดสอบข้อเขียน จำนวน 6 ราย เรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ ดังนี้.-

 

 ลำดับที่    

ชื่อ - นามสกุล

1.

นายธัชพงศ์

เต็มป๊ก

2.

นางสาวนันทนา

ศรีวิชัย

3.

นางสาวเจษฎาภรณ์

ชมเสาร์หัศ

4.

นางสาวศรีภัสสร

โสตถิพันธุ์กุล

5.

นางสาวเกษริน

เรือนสุวรรณ


6.

นางสาวเรวดี

เจริญยิ่ง

                   จึงให้ผู้มีรายชื่อที่สอบผ่านข้อเขียนข้างต้น ไปดำเนินการดังนี้

  1. ไปทำการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ทดสอบจะต้องจ่ายค่าทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ในวันทดสอบ ในอัตราคนละ 170.- บาท ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 โปรดติดต่อประสานงานกับ คุณอรพิน จอมปิ่นทอง งานบริหารทั่วไป  สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ โทร. 053-935072 ก่อนไปทำการทดสอบ  และ
  2. ให้มาทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ชั้น 2 อาคาร 7 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ  ณ  วันที่   9   มกราคม พ.ศ. 2561

เพิ่มเติม : รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตน.พนักงานปฏิบัติงาน ห้องบริการการศึกษา.pdf  

[update: 2018-03-21 08:45:42][View : 234]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook