No Image

พิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่คณาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2560 นักวิจัยผู้มีผลงานดีเด่น นักกีฬา และบุคลากรใหม่ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 42 ปี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

[update: 2018-09-20 03:10:24][View : 181]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook