No Image

สำนักงานคณะฯ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง HR for Me 4.0 Effective Workforce

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานเปิด บรรยายพิเศษเรื่อง HR for Me 4.0 Effective Workforce เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนา ปรับเปลี่ยนการทำงาน และรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยี อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทนา ฉันทวิลาสวงศ์ ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ รหัส 14 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิทักษะชีวิต และกรรมการอำนวยการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

[update: 2017-11-30 09:44:13][View : 154]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook