No Image

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานช่าง

                    ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านโยธาหรือก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,570.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4131011 สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ นั้น

                    บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จากผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 1 คน  มาทำการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 คน ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 คน  คือ 

                             ลำดับที่  1    นายฤทธิชัย  ชัยเมืองใจ   

                    จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์    

                            

                                ประกาศ  ณ วันที่   9   ตุลาคม  พ.ศ. 2560

 

เพิ่มเติม : ประกาศผลการคัดเลือก ตน.พนักงานช่าง ครั้งที่ 2.pdf  

[update: 2018-03-21 08:47:54][View : 256]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook