No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่าง ครั้งที่ 2

                   ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านโยธาหรือก่อสร้างอัตราค่าจ้างเดือนละ 13,570.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4131011 สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ นั้น

                   บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว คณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1 ราย คือ นายฤทธิชัย  ชัยเมืองใจ

                   ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ ชั้น 2  อาคาร 7 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์

                   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-935072, 935064                                      

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อ ตน.พนักงานช่าง ครั้งที่ 2.pdf  

[update: 2018-03-21 08:48:18][View : 271]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook