No Image

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานช่าง

                   ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านโยธาหรือก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,570.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4131011 สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ นั้น

               บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก   

               จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                        ประกาศ  ณ วันที่   8   กันยายน  พ.ศ.  2560

เพิ่มเติม : ไม่มีผู้สอบผ่าน -ตน.พนักงานช่าง.pdf  

[update: 2018-03-21 08:49:11][View : 319]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook