No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง

                 ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านโยธาหรือก่อสร้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,570.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ S4131011 สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ นั้น

                   บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว คณะฯ  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1 ราย คือ นายนิรุทธ์  เหมืองหม้อ

                   ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ ชั้น 2  อาคาร 7 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์

                    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-935072, 935064 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ams.cmu.ac.th

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ ตน.พนักงานช่าง.pdf  

[update: 2018-03-21 08:51:50][View : 291]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook