No Image

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
“คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล
ร่วมกันประสานความหลากหลายทางวิชาชีพ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร”
 
 
 
     
แนะนำสาขาวิชาทั้ง 4 สาขาวิชา
ในคณะเทคนิคการแพทย์
คะแนนสูง-ต่ำ ของการสอบใน
ระบบโควตาภาคเหนือแบบเก่า
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของระบบ TCAS รอบที่ 2 (โควต้า มช.) ปีการศึกษา 2561 
 
 
ข้อมูลหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
คณะเทคนิคการแพทย์เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชากิจกรรมบำบัด สาขาวิชารังสีเทคนิค และ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 
ทุนการศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์ มีแหล่งทุนสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ดังนี้
         
         
ภาวะการมีงานทำของนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
กราฟแสดงข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
         
 

 

[update: 2018-08-28 08:13:38][View : 18047]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook