No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วม Road Show ร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผล มช.

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วม Road Show ร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแนะแนวและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 ในระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) โดยมีอาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์จากภาคกิจกรรมบำบัด, อาจารย์ ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม อาจารย์จากภาครังสีเทคนิค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี เจียมพาณิชยกุล อาจารย์จากภาควิชาเทคนิคการแพทย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล อาจารย์จากภาควิชากายภาพบำบัด เป็นผู้แทนเข้าร่วมแนะนำคณะฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

[update: 2017-08-16 06:49:36][View : 181]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook