No Image

ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการคลินิกกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมรรถชัย จำนงค์กิจ หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด เปิดการปฐมนิเทศสำหรับผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วินธนา คูศิริสิน หัวหน้าคลินิกผู้ป่วยนอก ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้เรื่อง โภชนาการในผู้สูงอายุ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่

[update: 2017-08-16 06:49:14][View : 128]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook