No Image

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

                    ตามประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130042 สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ นั้น

                 บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิ์  เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1 คน มาทำการสอบคัดเลือก จำนวน 1 คน ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ 

                                                 ลำดับที่  1         นางสาวแสงสิรินทร์  วงศ์สิรินานนท์

                 จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

 

 

 

เพิ่มเติม : ผลการคัดเลือกนักรังสีการแพทย์.pdf  

[update: 2018-03-21 08:53:07][View : 285]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook