No Image

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

           ด้วย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค ว่างอยู่ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130042 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220 บาท ก.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียด ดังนี้ :-  

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารบุคคล พ.ศ. 2553
  • เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค โดยต้องได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
  • เป็นผู้สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
  • ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
  1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ams.cmu.ac.th เมนู“ประกาศ/รับสมัคร”

เพิ่มเติม : ประกาศรับสมัครนักรังการแพทย์ ครั้งที่ 2.pdf  

[update: 2018-03-21 08:54:11][View : 254]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook