คณะเทคนิคการแพทย์   
สำนักหอสมุด   

en  

CSS3 Menu Creator Css3Menu.com

สารบัญวารสารใหม่     วารสารภาษาไทย  |  วารสารภาษาต่างประเทศ  

วารสารภาษาไทย (Thai Journal)
ลำดับที่ ชื่อวารสาร ฉบับล่าสุด
1.   A day ปีที่ 15 ฉบับที่ 176 เม.ย. 2558
2.   Be well ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 ก.พ.-เม.ย. 2558
3.   Computer Today ปีที่ 24 ฉบับที่ 499 เม.ย. 2558
4.   Health Today ฉบับที่ 168 เม.ย. 2558
5.   I get English ปีที่ 9 ฉบับที่ 81 พฤษภาคม 2558
6.   National Geographic ฉบับที่ 165 เม.ย. 2558
7.   Oops! ปีที่ 11 ฉบับที่ 252 เม.ย. 2558
8.   Science Illustrated ฉบับที่ 46 เม.ย. 2015
9.   Secret ปีที่ 7 ฉบับที่ 164 พฤษภาคม 2558
10.   Up Date ปีที่ 30 ฉบับที่ 327 ก.พ. 2558
11.   ความรู้คือประทีป ฉบับที่ 2  2556
12.   ฅ.คน ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (99 มีนาคม 2557
13.   จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 59 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2558
14.   ชีวจิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 397 เม.ย. 2558
15.   เชียงใหม่ทันตแพทยสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2557
16.   ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค.  2554
17.   นิวเคลียร์ปริทัศน์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2556
18.   บ้านและสวน ปีที่ 39 ฉบับที่ 465 พฤษภาคม 2558
19.   ปัญญา ปีที่ 20 ฉบับที่ 93 ต.ค.- ธ.ค. 2556
20.   พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ธ.ค. 2557
21.   แพทยสารทหารอากาศ ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2557
22.   แพรว ปีที่ 36 ฉบับที่ 855 เม.ย. 2558
23.   แม่บ้าน ปีที่ 39 ฉบับที่ 551 เม.ย. 2558
24.   แม่และเด็ก ปีที่ 38 ฉบับที่ 519 พฤษภาคม 2558
25.   รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 44 ฉบับที่ 43 1 พ.ย. 2556
26.   ลำปางเวชสาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2557
27.   วชิรเวชสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2557
28.   วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2557
29.   วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2557
30.   วารสารข้าราชการ ปีที่ 56 ฉบับที่ 4 ก.ค. - ก.ย. 2554
31.   วารสารเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2557
32.   วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน 2557
33.   วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2558
34.   วารสารไทย ปีที่ 32 ฉบับที่ 122  เม.ย. - มิ.ย. 2555
35.   วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2556
36.   วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 Oct-Dec 2014
37.   วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2556
38.   วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 20 ฉบับที่ 5 ก.ย. - ต.ค 2554
39.   วารสารวิทยาศาสตร์ ปีที่ 66 ฉบับที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 2555
40.   วารสารสวนปรุง ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ธ.ค. 2557
41.   วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 Jan-Apr 2014
42.   เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 67 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 2557
43.   ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค. 2557
44.   สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2558
45.   สารคดี ปีที่ 31 ฉบับที่ 326 เม.ย. 2558
46.   สารวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีที่ 13 ฉบับที่ 153 เม.ย. 2556
47.   สารศิริราช ปีที่ 67 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2558
48.   หมอชาวบ้าน ปีที่ 37 ฉบับที่ 433 พฤษภาคม 2558
49.   อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 55 ฉบับที่ 10 พฤษภาคม 2558

© 2012 ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 0-5394-5071 โทรสาร 0-5394-6042 e-mail : amslibref@gmail.com, amslibrary@lib.cmu.ac.th