รวมผลงานรังสีรักษา

ปกหนังสือรวมผลงานรังสีรักษา
หนังสือรวมผลงานรังสีรักษาเป็นการรวบรวมผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ 2543 ถึง 2549 ซึ่งเป็นผลงานวิชาการทั้งหมด 9 เรื่อง มีทั้งบทความวิชาการ นิพนธ์ต้นฉบับ การนำงานประจำมาสู่งานวิจัย สร้างนวกรรมสิ่งประดิษฐ์และพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน