Rules and AnnouncementsRules


 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2562
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
  Chiang Mai University Regulation on Graduate Education 2561 B.E. (Issue 2)
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
  Chiang Mai University Regulation on Graduate Education 2559 B.E.
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาฯ พ.ศ. 2550
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553
 • ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 กับข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559

 • Announcements


 • Foreign Language Conditions for Graduate Students
 • เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รหัส 63 เป็นต้นไป)
 • เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2559-2562
 • แนวปฏิบัติการเบิกค่าเดินทางและค่าเช้าที่พักของประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก
 • แนวปฏิบัติการรับและการเปลี่ยนประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
 • เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  Conditions and Procedures for Graduate Student Status Restoration
 • แนวปฏิบัติการตรวจสอบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาพ้นสภาพเมื่อไม่มาลงทะเบียนเรียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมิได้ลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
 • แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  Resignation Operation Guidelines for Graduate Students
 • แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • แนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการศึกษาของระดับบัณฑิตศึกษา
 • แนวปฏิบัติขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาระดับบัณทิตศึกษา

 • Regulations  Dissertation/Thesis


  >> E-Thesis

  Regulation


  Rules

 • ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ (ฉบับที่ 3)
  Steps and Guidelines in Doing Thesis (Issue no.3)
 • ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ (ฉบับที่ 2)
  Steps and Guidelines in Doing Thesis (Issue no.2)
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
 • เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับที่ 3)
  Criteria and Operating Procedure for Thesis Publication (3rd Issue)
 • เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับที่ 2)
  Criteria and Operating Procedure for Thesis Publication (2nd Issue)
 • เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์
  Criteria and Operating Procedure for Thesis Publication
 • ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป)
 • การบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบคลังข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUIR)
 • มาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
 • ตารางเปรียบเทียบประกาศเรื่อง การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาฉบับใหม่ และฉบับเดิม
 • การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (นักศึกษารหัส 56 เป็นต้นไป)
 • การทำการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษา (นักศึกษารหัส 51 เป็นต้นไป)
 • การทำการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (นักศึกษารหัส 56 เป็นต้นไป)

 • Thesis/IS Tampleate


  Watermark
  Thesis/IS Forms