No Image

อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์ประจำแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลแบบอย่างการเรียนรู้ (Exemplary Learning Award) ประจำปีการศึกษา 2560 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นรางวัลที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน และคณาจารย์ในแขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ได้นำรูปแบบการเรียนรู้แบบ Problem based learning (PBL) มาใช้กับการเรียนการสอนในกระบวนวิชาโลหิตวิทยา 2 (Hematology II) นับได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จในการนำเอารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ ในศตวรรษที่ 21 มาใช้งานจริงในห้องเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 ชั้น 2 สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

[update: ][View : 84]