No Image

นักศึกษาปริญญาเอกคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น Top 7 จาก 100 โครงการวิจัย

นางสาวดวงฤดี ดิษสงวน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกผลงานการศึกษาวิจัยเรื่อง "การออกแบบ การผลิต และการประเมินผล นวัตกรรมแผ่นประคบร้อนสมุนไพรพยุงหลังที่สามารถใช้ร่วมกับการออกกำลังกายสำหรับบำบัดรักษาอาการปวดหลังเรื้อรัง" ให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่น Top 7 จาก 100 โครงการวิจัย ของทุน พวอ. - สกว. ประจำปี 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้นำเสนอผลงานและจัดแสดงนิทรรศการ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

[update: 2019-01-08 04:54:49][View : 91]