No Image

.

Grad School FormForm Name

Short Description Download

  แบบคำร้องทั่วไป

  General Request Form

  กรณีที่ต้องการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา/ลาออก/
  ขอยกเลิกการรับทุนของบัณฑิตวิทยาลัย อื่นๆ

  Tuition fee waiver/ Resignation/ Graduate school's
  scholarship cancellation or other purpose

  การสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้

  Qualifying Examination/
  Comprehensive Examination

  การสอบวัดคุณสมบัติ คือ การสอบเพื่อประเมินความพร้อมและ
  ความสามารถของนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่าง
  ดุษฎีนิพนธ์

  การสอบประมวลความรู้ คือ การสอบเพื่อทดสอบความรู้ในแนว
  กว้างความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเนื้อหาและ
  ความสามารถในการนําเอาความรู้มาแก้ปัญหา ผู้มีสิทธิ์สอบต้อง
  ลงทะเบียนกระบวนวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และสอบ
  ผ่านกระบวนวิชาบังคับโดยได้อักษรลําดับขั้นไม่ต่ำกว่า C

  Qualifying Examintion is to evaluate readiness and
  capability of doctoral students, in order to
  receive the right to enroll dissertation

  Comprehensive Examination is to test general
  knowledge, concepts and content integration
  capability, and knowledge application capability in
  problem solving. The student must have enrolled
  all courses specified in the curriculum and pass all
  required courses with at least grade C.
 

  แบบฟอร์มเสนอหัวข้อและโครงร่าง
  ปริญญานิพนธ์


  Dissertation/Thesis Title and
  Proposal Presentation Form

  การเสนอหัวข้อและโครงร่างปริญญานิพนธ์ จะต้องประกอบด้วย
  องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้

  The Dissertation/thesis proposal document must
  include the following this elements
 
  แบบขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างปริญญานิพนธ์

  Request Form for
  Dissertation/Thesis/I.S. Title and
  Proposal Approval

  การสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ คือ การสอบเพื่อประเมิน
  ความสามารถของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและ
  ปริญญาเอก เพื่อประเมินความสามารถในการวางแผน และวิธีการ
  ดำเนินการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องผ่าน
  การสอบวัดคุณสมบัติ จึงจะมีสิทธิ์ขอรับการสอบโครงร่าง
  ดุษฎีนิพนธ์ได้

  The Thesis Proposal Examination is designed to
  evaluate a candidate’s ability to plan, conduct
  and communicate independent research in both
  oral and written form. The quality of the proposal
  document is an important part of the evaluation.
  Each year the department holds a thesis proposal
  preparation guidance session. Ph.D. Students who
  have completed the Qualifying Examination are
  encouraged to attend.  หนังสือยินยอมมอบทรัพย์สินทางปัญญา

  Letter of consent to Consign
  Intellectual Proparties

  นักศึกษาตกลงยินยอมมอบลิขสิทธิ์สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิ
  ในงานประดิษฐ์ ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
  ในวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ตลอดอายุการคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
  ปัญญา

  Student who agree to consign Copyright, Patent,
  Petty Patent, Patent of Invention, Trade Secret
  and other Intellectual Properties in the approved
  Dissertation/Thesis/I.S. to Chiang Mai University
  throughout the Legal Protection of any involved
  Intellectual Property Law.  แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง

  Request for Recommendation Letter

  ในกรณีที่นักศึกษาขอกลับไปปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัด
  หรือเหตุผลอื่น ทั้งนี้ นักศึกษา
ต้องได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงราง
  เพื่อทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
แล้ว และมีความกาว
  หน้าเป็
นที่นาพอใจตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา บัณฑิต
  วิทยาลัยจึงจะออกหนังสือรับรองให้

  Using for resuming their official duty of other
  purpose, studentwill be eligible to receive a  
  recommendation letter only when student has
  receive a Thesis/I.S. Title and Proposal Approval
  with Satisfactory Progress of Study consented by
  the advisor.


  แบบคำร้องขอย้ายสาขาวิชาภายในคณะหรือขอ
  เปลี่ยนแผนการศึกษาในสาขาวิชาเดิม


  Request Form for Changing 
  Program/Type/Plan of Study

  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในส่วนงานเดิม
  หรือระหว่างส่วนงาน ทั้งนี้ การย้ายสาขาวิชาจะต้องสอดคล้องกับ
  หลักสูตร โดยที่นักศึกษา
ที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชา


  Changing plan and/or type of study program in
  the same degree program between Plan A and
  Plan B in the master’s degree program or between
  Type I and Type II in the doctoral degree
  program.

  คำร้องขอย้ายสาขาวิชาระหว่างคณะของ
  นักศึกษาระดับปริญญาโท

  Transfer to Another Program in
  Different Faculty

  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันระหว่างส่วนงาน ทั้งนี้
  การย้ายสาขาวิชาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร

  Transfering plan and/or type of study program in
  different faculty between Plan A and Plan B.

  แบบคำร้องขอโอนระดับปริญญาการศึกษา

  Request Form for Transferring
  Degree Program

  การโอนระดับปริญญาในหลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดิม
  ระหว่าง แบบ 1 (แผน ก) ทุกแบบ และแบบ 2 (แผน ข) ใน
  หลักสูตรระดับปริญญาโท หรือระหว่าแบบ 1 และแบบ 2 ในหลัก
  สูตรระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ การเปลี่ยนแผการศึกษาจะต้องสอด
  คล้องกับหลักสูตร

  Transferring the field of concentration on the
  same degree program within the same faculty.
  Transfering the field of concentration must relate
  with the course syllabus.
  แบบคำขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพ
  นักศึกษา

  Leave While Holding Student Status

  หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ
  ต้องลาพักการศึกษา โดยการชำระค่าธรรมเนียมลาพักการศึกษา
  ภาคการศึกษาละ 5ม000 บาท เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาใน
  ภาคการศึกษานั้นๆ เอาไว้ ยกเวนภาคการศกษาทไดาระค
  ธรรมเน
ยมลงทะเบยนกระบวนวชาไปแล


  Student who do not need to enroll, must taking
  leave whole academic year and pay the fee for
  maintaining student status 5,000 Baht, except
  the semester that have enrolled with the tuition
  fee paid.
  แบบคำร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา

  Extension of Study

  การขอขยายระยะเวลาการศึกษา จะกระทำได้เฉพาะกรณีมีความ
  จำเป็นทางวิชาการหรือมีเหตุสุดวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์/การ
  ค้นคว้าอิสระจะต้องมีความก้าวหน้าอย่างเด่นชัด


  Extension of study is possible for necessary
  technical or personal reasons when the

  Dissertation/Thesis/I.S. has made sufficient
  progress. The entire period of study
including
  extension must not exceed the prescribed
  standards.  แบบเสนอขอสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/
  การค้นคว้าแบบอิสระ

  Application Form for
  Dissertation/Thesis/I.S.
  Examination


  การสอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ จะเป็น
  การสอบแบบปากเปล่า (Oral Examination) โดยนักศึกษา
  ระดับปริญญาเอกจะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดช่วงระยะเวลาของ
  การสอบ


  The Dissertation/Thesis/I.S. defense is a formal
  oral examination between student and committee.
  A Doctoral degree student must use English as
  the medium of communication for thesis defense.
  แบบขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหัวข้อดุษฎีบัณฑิต/
  วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ

  Request Form for Changing Title of  
  Dissertation/Thesis/I.S.

  การเปลี่ยนชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์ภาษาไทย และ/หรือ
  ภาษาอังกฤษ โดยคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์


  Changing Title of Dissertation/Thesis/I.S. must be
  approved by the Dissertation/Thesis/I.S.
  Examination Comittee


  แบบคำร้องขอปกปิดและไม่เผยแพร่
  ปริญญานิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/
  การค้นคว้าแบบอิสระ)

  Request form for Concealing
  Dissertation/Thesis/I.S. Without
  Publication

  สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอปกปิดและไม่เผยแพร่
  ปริญญานิพนธ์ในช่วงระยะเวลา 5 ปี, 10 ปี หรือตลอดอายุ
  ลิขสิทธิ์


  Student who requests for Concealing
  Dissertation/Thesis/I.S. without publication and
  also the CD containing the data involved for the
  period of 5 years, 10 years or throughout the
  period of copyright by law or other purpose.


  แบบฟอร์มสำหรับขอจัดทำวิทยานิพนธ์/
  การค้นคว้าแบบอิสระ


  Thesis/I.S. Binding Request From

  สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอจัดทำรูปเล่ม
  ปริญญานิพนธ์


  Student who requests for making Dissertation/
  Thesis/I.S. binding


  แบบฟอร์มยืนยันอาจารย์ประจำหลักสูตร   

  บันทึกแบบฟอร์มเสนอนักศึกษาจบ   
[update: 2019-07-30 11:05:11][View : 1221]