การสัมมนาทางวิชาการเสมือนผ่านระบบ Zoom webinar เรื่อง “Pitfalls in hematology and microscopic laboratories”