การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะและเทคนิคการเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดดำและเส้นเลือดฝอยในศตวรรษที่ 21 เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์”