การสัมมนาทางวิชาการเสมือนผ่านระบบ Zoom webinar เรื่อง “Hematological findings and complications of COVID-19”