โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง Physical Therapy Teaching and a Novel Approach for Enhancing Gait, Balance Performance and Fall Prevention รุ่นที่ 2

ประกาศด่วน ของดการอบรมสัมมนา

เรื่อง "Physical Therapy Teaching and a Novel Approach for Enhancing Gait, Balance Performance and Fall Prevention" รุ่นที่ 2 ที่มีกำหนดจัดวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้คณะผู้จัดงานไม่สามารถคาดคะเนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ คณะผู้จัดงานมีความคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน 

จึงเห็นควรว่า ของดการอบรมดังกล่าว และจะโอนเงินค่าลงทะเบียนคืนให้แก่ท่านที่ชำระเงินมาแล้ว

ขอให้ติดต่อคุณอรพิน จอมปิ่นทอง โดยแจ้งเลขที่บัญชีในการโอนเงินคืน ไปยังอีเมลล์ orapin.j@cmu.ac.th โดยด่วนต่อไป 

 
หากมีการกำหนดจัดการอบรมคราวต่อไป​ จะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป
 
ในนามของภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 18.25 น.