โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง Physical Therapy Teaching and a Novel Approach for Enhancing Gait, Balance Performance and Fall Prevention รุ่นที่ 2

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมอบรมที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว จำนวน 42 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.43 น. 

1. อาจารย์พิเศษผู้ควบคุมดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – ปัจจุบัน (ยกเว้นค่าลงทะเบียน โรงพยาบาลละ 1 คน)

ยืนยันแล้ว จำนวน 12  คน 

2.!!!!!เต็มแล้ว!!!!!   นักกายภาพบำบัดทั่วไป  ยืนยันแล้ว จำนวน 30 คน