หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาโลหิตวิทยาด้านสัณฐานวิทยาเซลล์เม็ดเลือด รุ่นที่ 4