การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะและเทคนิคการเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดดำและเส้นเลือดฝอยในศตวรรษที่ 21 เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์”

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมอบรม: ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เจาะเลือดได้ตามกฎหมายและ พรบ.วิชาชีพ และขอให้ผู้สมัคร กรอก ชื่อ-สกุล และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพของตนเอง และ/หรือ ชื่อ-สกุล ของผู้ควบคุมการปฏิบัติงานและเลขที่ประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฏหมาย และสถานพยาบาล ที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน