การประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls in the Diagnosis of Kidney Disease”