การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 11 เรื่อง การแก้ปัญหางานประจำวันและการควบคุมคุณภาพในงานบริการโลหิต