การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Workshop on Clinical Chemistry Laboratory Improvement Tools” ครั้งที่ 3