การอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง การประยุกต์การนวดฉานกับงานกายภาพบำบัด

*** ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนแต่งกายด้วยชุดลำลอง เพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติการ ***

การอบรมวิชาการระยะสั้น 

เรื่อง การประยุกต์การนวดฉานกับงานกายภาพบำบัด 

ได้รับค่าคะแนน PTCEU  26 

 

                                                 

1.  ชื่อกิจกรรม :         การประยุกต์การนวดฉานกับงานกายภาพบำบัด 

2.  หน่วยงานรับผิดชอบ      ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผศ.ดร.สมรรถชัย จำนงค์กิจ  หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด

3.  หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน การนวดแผนไทยเป็นที่ยอมรับในงานบริการสุขภาพมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐในการที่จะนำภูมิปัญญาไทยเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการนำเสนอสู่ชาวต่างประเทศ อันทำให้เกิดการพัฒนาด้านงานบริการและธุรกิจ เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นการสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าของบรรพชนไว้ต่อไป  

การนวดฉานเป็นการนวดพื้นบ้านล้านนาในกลุ่มภาคเหนือตอนบนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษกลุ่มชาวไทยใหญ่ที่มีอิทธิพลจากชาวพม่า ซึ่งเป็นเฉพาะบุคคลหรือในเครือญาติ ไม่มีบันทึกและรวบรวมไว้เป็นตำรับหรือหลักสูตรที่สอนกันอย่างแพร่หลายอย่างการนวดไทยทั่วไป  ที่แพร่หลายในรูปแบบราชสำนักและแบบเชลยศักดิ์ ที่มีการรวบรวมองค์ความรู้วิธีการไว้เป็นแบบฉบับเป็นตำราและหลักสูตรที่เปิดสอนทั่วไป การนวดแบบฉานนี้ไม่ได้รับการเผยแพร่เนื่องจากมีจำนวนครูนวดฉานเพียงไม่กี่คนและขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ การนวดฉานมีเทคนิคในการรักษาผู้ป่วยภาวะต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น ย่ำขาง จู้ขาง นวด ดัด ดึง ยืด เป็นต้น องค์ความรู้นี้เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นล้านนาแบบไทยใหญ่ที่ควรรวบรวมบันทึกไว้เป็นตำรับการนวดให้คงอยู่ต่อไป หากมิเช่นนั้นแล้วนับวันก็จะสูญสิ้น ไปกับครูผู้นวดโดยไม่มีการถ่ายทอด ดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

          ในปี 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ ผู้มีความรู้และชำนาญการสาขากายภาพ บำบัด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการการพัฒนาอัตลักษณ์นวดไทยล้านนา ภายใต้การดำเนินงาน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ สาขาธุรกิจสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการนำองค์ความรู้การนวดพื้นบ้านล้านนามาเพื่อแพร่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ จะส่งเสริมให้วัฒนธรรม การนวดไทยล้านนามีการอนุรักษ์อย่างเป็นระบบและวงการแพทย์แผนไทยมีรูปแบบการนวดอีกแบบหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพหรือปัญหาของประชาชนได้ก่อให้เกิดการสร้างงานและธุรกิจเฉพาะตัวที่มีความแตกต่างจากแนวทั่วไปเป็นที่สนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ

          นักกายภาพบำบัดสามารถนำความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรักษาด้วยการนวดฉานไปผสมผสานและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการรักษาและเพิ่มประสิทธิผลในการรักษาทางกายภาพบำบัด ทั้งยังก่อให้เกิดความเข้าใจในเทคนิคการนวดพื้นบ้านล้านนาอันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยภาคเหนือ ที่ควรแก่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าของบรรพชนไว้

4.  วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาการนวดอัตลักษณ์พื้นบ้านล้านนาแบบฉานแก่นักกายภาพบำบัดเป็นการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางการแพทย์พื้นบ้านด้านการนวดเพื่อรักษา

4.2 เพื่อให้นักกายภาพบำบัดมีความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดฉานอันเป็นงานกายภาพบำบัดแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มทางเลือกและเพิ่มประสิทธิผลในการบำบัดรักษาทางกายภาพบำบัด

4.3 เพื่อนำการนวดฉานเป็นเทคนิครูปแบบหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

4.4 เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านล้านนาด้านการนวดฉานสู่สังคมไหย

5.  วิธีการดำเนินการ

          รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย การอภิปราย การสาธิตและการปฏิบัติการ    (ตามกำหนดตารางเวลาที่แนบมาพร้อมนี้)

6.  วิทยากร    

          6.1 ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์  อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          6.2 นายจันทร์ สิงห์แก้ว                ครูนวดต้นแบบ การนวดอัตลักษณ์พื้นบ้านล้านนา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน         

7.  คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าอบรม

                    นักกายภาพบำบัดที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและยังไม่หมดอายุ จำนวน 40 คน ทั้งนี้เพื่อคุณภาพในการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ

8.   ระยะเวลา  4  วัน  คือ วันที่ 3-6 กรกฏาคม 2560

9.   สถานที่   ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่

10. ค่าลงทะเบียน (สมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560)       

                   ค่าลงทะเบียน คนละ  5,000 บาท รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน และเอกสารการอบรม                            

11ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                    11.1 ได้ความรู้ที่ถูกต้องและประสบการณ์จริงในการนวดพื้นบ้านล้านนาแบบฉาน โดยเปิดโอกาสให้ซักถามแลก เปลี่ยนแนวคิดและฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและครูต้นแบบ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้อง

                    11.2 เข้าใจในเทคนิคการนวดพื้นบ้านล้านนา เมื่อได้รับการส่งต่อผู้ป่วยจากอาสาสมัครหรือหมอพื้นบ้าน เกิดความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างนักกายภาพบำบัดกับหมอพื้นบ้าน

                    11.3 เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเครือข่ายระหว่างนักกายภาพบำบัดและหมอพื้นบ้าน ตลอดจนคงไว้ซึ่งความเป็นมรดกของชาวล้านนา

12. ผู้ประสานงาน

นางสาวอรพิน จอมปิ่นทอง  งานบริหารทั่วไป คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

E-mail : orapin.j@cmu.ac.th 

หรือหมายเลขโทรสาร  053-606042 / 053-221829

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 053-935072 หรือ 081-7643582

 

                             œœœœœœœœ